Zeynep TURAN : Hocam Merhaba ; insan kaynakları bölümünden yeni mezun oldum. Sadece şu anda bir iş yerine tecrübeli olduğumu söyledim. Bu şekilde söyleyince benden bir iş sözleşmesi ayarlamamı talep ettiler. Benim kendime nazaran düzenlemeler yapabileceğim belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği pdf yada word formatında gönderebilir misiniz?

Sayın Zeynep TURAN ; Elimde word formatında bir sözleşme var. Sitemizde ilk yazı olarak paylaşacağım. Sonrasında word formatını da ekleyeceğim. Takip edebilirsin. Sadece maddeleri kendi çalıştığın iş yerine nazaran düzenlemen gerek.

Belirsiz süreli iş sözleşmesi örneği

Belirsiz Süreli İş Sözleşemesi

Aşağıda
isim (ünvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi içinde, tamamen
kendi talep ve özgür iradeleri ile ve belirtilen şartlarla “Belirsiz
Süreli İş Sözleşmesi” yapılmıştır. Taraflar bundan sonrasında
“işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.

İŞVERENİN
ÜNVANI  : ŞİRKETİ 

ADRESİ    : ŞİRKET  ADRESİ 

PERSONELİN ADI –SOYADI   :   ADI  SOYADI 

TC KİMLİK
NUMARASI  :  TC  KİMLİK 

DOĞUM YERİ
VE YILI  :  DOĞUM  YERİ  VE  YILI 

İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI YER  : Personel, işverenin aynı il sınırları içinde ya da yakın lokasyondaki komşu illerde hizmet verdiği işyerlerinde işveren yada vekilinin göstereceği yerlerde emek harcamayı kabul ve taahhüt eder.İşveren, İşçiyi sürekli yada geçici olarak il sınırları içinde yada haricinde bir başka işyerinde de çalıştırabilir. Keza işveren İşçinin çalışmakta olduğu işyerini başka yere naklettiği takdirde Personel yeni işyerinde herhangi bir itirazda bulunmaksızın emek harcamayı peşinen kabul eder. Başka bir ildeki işyerine nakledilen İşçi üç (3) işgünü içinde yeni görevine adım atmak zorundadır. Aksi halde, işverenin 4857 / 25 II bendi uyarınca bildirimsiz fesih hakkı doğar.

İŞ TANIMI           : İşçinin yapacağı iş GÖREVİ ÇALIŞACAĞI POZİSYON  ’dir. İşveren, İşçiye, öncesinden muvafakatini almadan aynı yada başka işyerlerinde başka bir iş verebilir. Personel, bunu şimdiden kabul ve taahhüt eder.

ÜCRET    :İşçinin tutarı brüt/ay/gün  ÜCRET  AYLIK  GÜNLÜK MAAŞ ÜCRETİ ’TLdir. İşveren lüzum görmüş olduğu takdirde mevcut ücret sistemlerinde değişim yaparak İşçinin ücretini aylık yada gündelik olarak tespit edebilir. İşçiye aylık ödendiği takdirde bu ücret 1 aylık tam emek harcama karşılığı olup bu süreye rastlayan ve çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel dinlence günlerinin ücretleri bu tutara dahildir. Personel, bu emek harcamalar için ek ücret talep edemez.

İşçiye, İşverence verilecek primler sözleşmelerle belirlenmedikçe istemli olup, İşveren bunların miktar ve ödeme şeklini değiştirebileceği benzer biçimde bu tarz şeyleri ödemeden tamamen de vazgeçebilir. İşçiye daha evvelce prim ödenmiş olması Personellehine kazanılmış hak teşkil etmez.

İşçi,
ücretlerini ve var ise sair haklarını tanımlandığı işyeri online portalı
üstünden kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak ücret bordrosunda
inceleyebilir. Gerçekleşme eden tutarının banka hesabına yatırılmasından itibaren
7 gün geçmesine karşın herhangi bir itirazda bulunmamış ise, gerek ilgili aya
gerekse evvelki aylara ilişik tüm hak ve alacaklarını almış ve İşvereni tüm
borçlarından ibra etmiş sayılır.

SÖZLEŞME SÜRESİ  : İşbu belirsiz süreli iş sözleşmesi İŞE  GİRİŞ  TARİHİ  tarihinde başlamış olup, taraflardan birince feshedilene yada kanuni gerekliler dolayısıyla sonlandırılana kadar devam eder.

İşçi tecrübe etme süresi kaç gündür

DENEME SÜRESİ  : Tecrübe etme süresi, işçinin istihdam edilmiş olduğu tarihten itibaren iki (ay) olup taraflar bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız olarak feshedebilirler. Tecrübe etme süresi geçtikten sonraki dönem dahil olmak suretiyle; İşçinin yapılacak iş için kendisinde aranan özelliklerde işvereni hataya düşürdüğünün anlaşılması yada kendisinde bulunan vasıflar mevzusunda işvereni hataya düşürerek sözleşme yapılmasını elde etmiş olması, hile ile bunu gizlemiş olması halinde bu husus sözleşmenin bildirimsiz olarak haklı sebeplerle feshine sebep olacaktır.

Emek verme süreleri yönetmeliği

Haftalık emek harcama süresi en fazlaca 45 saattir.

İşyerleri
genel olarak haftanın 7 günü faaliyette bulunduğundan haftalık iş programı
İşçinin haftanın bir günü hafta tatili yapabilmesi esasına nazaran işverence
düzenlenir. Sadece tarafların anlaşması ile haftalık düzgüsel emek harcama süresi,
işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, değişik şekilde dağıtabilir. İşveren,
işyerlerinin birinde yada hepsinde aylık, haftalık, günlük denkleştirme
emek vermesi uygulayabileceği benzer biçimde bunların hepsini beraber de uygulayabilir. Bu
şekilde denkleştirilmiş emek harcama süresi uygulandığında, dört aylık süre
içinde İşçinin haftalık averaj emek harcama süresi 45 saati geçemez.

İşçi, İşveren kendisinden talep etmiş olduğu takdirde fazla mesai yapmayı ve genel dinlence günlerinde, denkleştirme usulü emek harcamayı peşinen kabul eder. Personel, İşverenin talebi olmaksızın kendiliğinden fazla mesai yapması imkansız.

İşçi,
İşveren tarafınca tespit edilen günlük ve haftalık mesai emek harcama saatleri ile
ilgili düzenlemelere uymak zorundadır.

İşveren işin icaplarına nazaran işin başlama ve bitiş saatlerini tanzim eder. Bu tarz şeyleri Personelin rızasını almadan değiştirebilir. İşveren İşçinin rızasını almadan dinlenme sürelerini uzatabileceği benzer biçimde, kanuni haddin altına inmemek şartıyla kısaltabilir. Dinlenme süreleri emek harcama süresinden sayılmaz. İşveren dinlenmeleri bir defada verebileceği benzer biçimde bölerek birkaç defada da verebilir. İşveren İşçiler içinde nöbetleşe dinlenme uygulayabilir. İşveren yukarıda bahsi geçen değişikleri yürürlüğe koymadan en geç bigün evvel İşçiye bildirir.

İşveren dilediği takdirde, İşçilerin emek harcama saatlerini gece saatleri olarak da belirleyebilir. Bu bağlamda Personel işveren tarafınca belirlenen gün ve saatlere uygun olarak gece sayımlarına katılmayı da kabul eder. Bu suretle gece çalıştırılan İşçiler, izleyen haftada gündüz çalıştırılır. Sadece İşveren, gece ve gündüz çalışmalarını, iki haftaya çıkarabilir.

Personel,
haftalık düzgüsel emek harcama süresini, işyerinde haftanın çalışılan günlerine, günde
on bir saati aşmamak koşulu ile değişik şekilde dağıtılabileceğini kabul eder.

FAZLA ÇALIŞMA               : Haftalık 45 saati aşan
emek harcamalar fazla çalışmadır. İşçi, işveren tarafınca gerek duyulması halinde
fazla emek harcama yapmayı şimdiden kabul eder.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Her bir fazla emek harcama için verilecek saatlik ücret, düzgüsel emek harcama tutarının saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmiş halidir.

İşyerimizde
fazla emek harcamalar hususunda iki aylık denkleştirme esası uygulanır. Buna nazaran,
bazı haftalarda 45 saati aşan emek harcamalar gerçekleşse dahi, bu süreler iki ay
içindeki tüm emek harcamalar toplanarak haftalara bölünmek suretiyle denkleştirmeye
doğal olarak olduğundan fazla mesai sayılmaz ve karşılığında fazla mesai tutarı
ödenmez.

Telafi emek vermesi yönetmeliği

Mecburi nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden ilkin yada sonrasında işyerinin dinlence edilmesi yada benzer nedenlerle işyerinde düzgüsel emek harcama sürelerinin mühim seviyede altında çalışılması yada tamamen dinlence edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi emek vermesi yaptırabilir. Bu emek harcamalar fazla emek harcama sayılmaz ve karşılığında fazla emek harcama tutarı verilmez.

ÖZEL
ŞARTLAR   :

PERSONELİN HAK VE SORUMLULUKLARI

1.1- İşçi, deneyim ve mesleki birikimine uygun olarak, firmanın vereceği tüm işleri ve görevleri itina ve titizlikle yapmayı kabul ve taahhüt eder. İşveren tarafınca işçinin yapmış olduğu işleri takip ve denetim edebilmek için kullanılan online sistemler işçi tarafınca etken olarak kullanılacaktır. Sistemin gerekliliği olarak Personel işe başladığında check in, bitirdiğinde check out yapmak, yapmış olduğu işe ilişkin görselleri sisteme yüklemek zorundadır.  Bu iş ve işlemler personelin yapmış olduğu işin ayrılmaz bir parçası olmakla bu sistemlerin etken olarak kullanılmaması durumda İş Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince işçinin iş sözleşmesi feshedilecektir.

1.2- İşçi, görevin ifasında ve işyeri disiplininin sağlanmasında; işverenin talimatlarına, işveren tarafınca belirlenen emek harcama kurallarına, işyerinin genel kaide ve politikalarına uyacağını kabul ve taahhüt eder. İşçi her ne kadar değişik şirketlere hizmet verecek olsa da işçinin işvereni ŞİRKETİ  ’dir. İşçiye komut ve yönerge verme yetkisi bir tek İşveren’ine ilişik olmakla hizmet verilen şirketlerin personel/yöneticileri tarafınca verilecek komut ve talimatlar işçiyi bağlamayacaktır. Personelhizmet verilen şirketlerin personel/yöneticilerinin, işverenin komut ve talimatlarıyla çelişen hiçbir komut ve talimatı uygulamayacaktır.  Aksi durumda İş Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince işçinin iş sözleşmesi feshedilecektir.

1.3- İşçi,
kendisine verilen işi özenle yapmak, terbiye ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi
sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine riayet etmekle yükümlüdür.

1.4- İşçi, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edavatı kullanmamayı, görevinden başka şeylerle uğraşmamayı kabul ve taahhüt eder. Personel görevi sebebiyle, kendisine ve bağlı bulunmuş olduğu birime teslim edilen demirbaş, elektronik teçhizat vb. eşyanın özenle kullanılmasından ve muhafazasından; hasar ziyan görmesinden mesuldür. İşçi, iş sözleşmesinin, kendisi yada işveren tarafınca sona erdirilmesi halinde, ek olarak ihtara gerek kalmaksızın bu eşyaları hasarsız bir halde teslim etmeyi, aksi halde işverenin zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

1.5- İşçi,
görevi sebebiyle işveren ve işyeriyle ilgili olarak haiz olacağı sırları
üçüncü kişi ve kurumlara veremez; onlarla paylaşamaz. İşçinin bu hükümlere
aykırı hareket etmesi halinde işverenin tazminat hakkı saklıdır.

1.6- İşçi,
işverenin yazılı izni olmaksızın başka herhangi bir işyerinde çalışamaz, ortak
olması imkansız, herhangi bir sıfatla vazife alamaz. İşveren, bu izni verip vermemekte
serbesttir ve takdir hakkından dolayı görevli tutulamaz.

1.7- İşçi,
lüzumlu görüldüğü takdirde işyeri içinde unvanı ve niteliği benzer veya
birbirine yakın başka işlerde işveren tarafınca geçici yada sürekli olarak
yada sözleşme süresi sona erene dek görevlendirilebileceğini ve bu talimatlara
uyacağını kabul eder.Personel, işverenin işin görülmesi hakkını devir esnasında
personelin yazılı rızasını almak koşuluyla geçici olarak başka bir işverene
devredebilme hakkına haiz bulunduğunu kabul eder.

1.8-
İşveren, lüzumlu görmüş olduğu takdirde işçiyi, şirkete bağlı aynı yada değişik
illerdeki işyerlerinin birinden diğerine sürekli yada geçici olarak belirleme etme
hakkına haizdir. İşçi, bu değişikliklere uymayı kabul ve taahhüt eder.

1.9- İşçi,
işveren tarafınca düzenlenen günlük ve haftalık emek harcama saatlerine uymayı
kabul ve taahhüt eder. Emek verme saatine uymadığı yada mesaiye geç kalmış olduğu
durumlarda; işçinin çalışmadığı saat ücretleri kesilir. Bir ay içinde iki kez
emek harcama saatine uymayan işçiye uyarma verilir. İhtar almış işçinin tekrar geç
kalması durumunda iş sözleşmesi, İş Kanununun ilgili hükümleri uyarınca haklı
ve geçerli nedenle feshedilir.

1.10- İşçi
tutarı işbu sözleşmede brüt ücret olarak belirtilmiş olup her ayın en geç 10.
İş günü banka hesaplarına yatırılır.

1.11-
İşçi, ay sonunda gerçekleşme eden ve kendisine ücret bordrosu ile belirlenen
ödemelere yedi gün içinde itiraz edebilir. Aksi halde bordroya mutabık
kalmış olduğu kabul edilmiş sayılır.

1.12-
İşçi, işverenin lüzumlu görmüş olduğu hallerde fazla emek harcama yapmayı, 4857 Sayılı
Kanun’un 64. Maddesine uygun olarak telafi emek vermesi yapmayı kabul ve taahhüt
eder. İşçi, kendisine bildiri edilmedikçe kendiliğinden fazla mesai yapmamayı,
yapması halinde fazla mesai tutarı istemeyeceğini peşinen kabul eder.

1.13-
İşçi, işverenin lüzumlu görmüş olduğu hallerde genel dinlence günlerinde, ulusal
bayramlarda ve haftalık dinlence günlerinde emek harcamayı kabul ve taahhüt eder.
İşçiye hafta içi bigün haftalık izninin verilmesi halinde “Pazar” günleri iş
günü sayılacağından işçiye ek ücret ödenmeyecektir.

1.14-
İşçi, işverenin lüzumlu görmüş olduğu hizmet içi eğitimlerle görevinin gerektirdiği
öteki tüm eğitimlere katılmayı kabul ve taahhüt eder.Bu çeşit işçiden mecburi
hizmet talep edilebilir. İşçilere; iş güvenliği, hijyen (bir tek besin sektöründe
vazife alacak işçilere verilmektedir), satış destek stratejileri ve ürün marka eğitimleri,
kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri verilmektedir. Ek olarak işe girişte sıhhat
belgeleri için de ödemeler yapılmaktadır. İşveren, bu eğitim harcamalarını, işe
başlama tarihinden itibaren iş akdini haklı bir gerekçe olmaksızın fesheden
yada İşverence haklı bir nedenle iş akdi sonlandırılan İşçi’den talep etmek
hakkına haizdir.

1.15. Müşteriden yada mal verenden bahşiş yada armağan alan, müşteriye
kaba davranan ve/yada işverenin talimatlarına uymayan İşçinin iş sözleşmesi
bildirimsiz olarak feshedilir.

1.16.İşçi,
mesai saatleri içinde iş akışının bozulmaması ve çalışmaların etkilememesi
adına Whatsapp benzer biçimde yazışma ve toplumsal medya programlarını zaruri gereksinimleri
aşan seviyede, genel ahlaka ve örf adete aykırı şekilde eğlence amaçlı
kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu durumun ihlali halinde
işçinin iş sözleşmesi, İş Kanununun ilgili hükümleri uyarınca haklı ve geçerli
nedenle feshedilir.

1.17. İşçi, kendisine işveren
tarafınca tahsis edilen ya da kendisine ilişik kişisel yazışma aracından
yapacağı toplumsal medya yazışmasında davalı işveren aleyhine tutum ve davranış
olarak nitelendirilebilecek ve itimat ilişkisini zedeleyecek özellikte üslup
kullanmayacağını, üslubuna dikkat edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Bu durumun ihlali halinde işçinin iş sözleşmesi, İş Kanununun ilgili hükümleri
uyarınca haklı ve geçerli nedenle feshedilir.

1.18. İşçi, mesai saatleri içinde
(öğle yemeği ve ara dinlenme süreleri de dahil olmak suretiyle) iş amaçlı
bilgisayarı, telefon vb araçlarla genel ahlaka ve örf adete aykırı şekilde
uygunsuz ve/yada müstehcen nitelikli web sitelerine girmeyeceğini, söz
mevzusu özellikte görüntü izlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu
durumun ihlali halinde işçinin iş sözleşmesi, İş Kanununun ilgili hükümleri
uyarınca haklı ve geçerli nedenle feshedilir.

1.19.Rut dahilinde, hizmet götürülen
noktalardaki emek harcama yerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği acil durum, bina ve
güvenlik tedbir ve kurallarına uygun davranmayı kabul beyan ve taahhüt eder..

1.20. İşçi, işveren tarafınca
çıkarılan yada çıkarılacak genelge, sirküler, yönetmelik, tamim, komut, duyuru;
Güvenlik El Kitapçığı vb düzenlemeleri şirket iç hukuk düzenlemesi olarak kabul
etmekte olup bu sözleşmenin eki ve tamamlayıcısı bulunduğunu,işverence çıkarılmış
yada çıkarılacak olan işyeri yönetmelikleri ile emek harcama prosedürlerine
uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Disiplin Emirinde
öngörülen cezaların kendisine uygulanmasına muvafakat eder. İşçi, işbu
sözleşmeyi imzalamakla işyerindeki tüm yasal düzenlemeleri okumuş ve itirazsız
kabul etmiş sayılır.

1.21. İşçi yıl içinde değişik gelir vergisi
dilimlerine doğal olarak olması, yasal mevzuatın devlet tarafınca değiştirilmesi ve
benzeri durumlarda meydana gelecek ücret değişikliklerini kabul eder.

1.22. İşyerinde üretilen yada işyerinde
bulunan her türlü mamul ve yarı mamul maddeleri işverenden izinsiz olarak
işyeri dışına çıkarmayacağını kabul eder.

1.23. İşçi, ikamet adresinde değişim olursa bunu yazılı olarak bir
hafta içinde işverene bildirmek zorundadır. Personel, işçi özlük dosyasındaki
bilgilerin güncelliğinden görevli bulunduğunu aksi halde dosyasındaki adrese
meydana getirilen tebligatın kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

1.24. İşçi işyerinde kasten, dikkatsizlik ya da
savsaklama yüzünden sebep olduğu her türlü ziyanı ödeyeceğini, bu zararın
yasada belirtilen işten çıkarılmayı gerektirecek miktarı geçmesi durumunda
işverence iş sözleşmesinin feshi halinde bu fesih sebebiyle herhangi bir
tazminat talebinde bulunmayacağını, meydana getireceği zararın ücret, yılık
izin, fazla emek harcama alacağı var ise ikramiye ve var ise ikramiye ve
tazminatlarından mahsup edilmesine muvafakat ettiğini, öncesinden herhangi bir
suç duyurusuna gerek kalmaksızın muaccel hale geleceğini kabul eder.

1.25 İşçi, işyerinde çalışırken edinmiş olduğu elde
etmiş olduğu bilgiler sonucu fikri ve sınai mülkiyete mevzu olabilecek buluşlar,
tasarımlar, iyileştirmeler telif yasası hükümleri gereğince elde edilebilecek
telif haklarının mülkiyetinin işverene ilişik bulunduğunu bu haklar üstünde tüm
tasarrufun işverene ilişik olup işçinin herhangi bir hak talebinde
bulunmayacağını, tutarının bu hakları da kapsadığını doğan ve doğabilecek
haklarından peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

1.26İşçi, iş için verilmiş bulunan elektronik
ortamdaki iletişim araçları ile kablolu ve kablosuz yazışma araçlarını işi
aksatacak ve işverene mali yük getirecek tarzda kullanmayacağını, işveren
tarafınca verilen bilgisayarla meydana getirilen her türlü iletişim ve işlemler
işveren tarafınca denetlenebileceğini, işçinin n buna muvafakat ettiğini bunun
kişisel iletişim özgürlüğüne müdahale anlamı taşımadığını kabul ve taahhüt
etmiştir.

1.27 İşçi, iş sözleşmesi yapıldığı sırada
sigara içmediğini, sözleşme süresince işyeri dâhilinde sigara içmeyeceğini,
işyerine alkollü içki yada uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu
maddeleri işyerinde kullanmamayı, emek vermesi ile ilgili olmayan eşya ve maddeler
ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı, aksi
halde sadakat borcuna aykırılıktan ve işverenin itimatını kötüye kullanmak
fiilinden iş sözleşmesinin haklı nedenle sona erdirileceğini kabul ve taahhüt
eder.

1.28 İşçi , yukarıda belirttiği
adreste ikamet ettiğini, ikamet etmiş olduğu noktaya işyerinin servisi var ise
yararlanabileceğini, adresini değiştirmesi halinde taşındığı mahale servis
var ise işverenin belirlediği noktadan yararlanabileceğini, daha ilkin
yararlandığı servisin kendisine müktesep hak oluşturmayacağını bu durumda yol
harcamasını kendisinin ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.  Ek olarak personel işyerine ilişik olan yada
işyerinin kiraladığı şirket aracıyla çalışırken rutu değiştiğinde yada proje
maliyetleri değiştiğinde kendisine vasıta tahsis edilmeksizin çalışacağını vasıta
tahsisin müktesap hak oluşturmayacağını, bu durumda yol harcamasını kendisinin
ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İşveren tarafınca kiralanan şirket
aracını kullanan işçi yıl içinde 3 defadan fazla trafik cezası alır ise
personele uyarma verilerek vasıta kullanımına son verilebilir.

1.29. İşçi, işyerine kesici, delici ve
yaralayıcı alet getirmeyeceğini, iş güvenliğini tehlikeye sokabilecek madde
sokmayacağını, yaşa dışı fiil ve gösterilere katılmayacağını, aksi halde
sadakat borcuna aykırılıktan ve işverenin itimatını kötüye kullanmak fiilinden
iş sözleşmesinin haklı nedenle sona erdirileceğini kabul ve taahhüt eder.
Ek olarak işçi toplumsal medya nezdinde yapacağı siyasal vb. benzer paylaşımlarda
işverenin unvanın görünmeyeceğini, paylaşımlarında firmanın logosunun yer
almayacağını kabul ve taahhüt etmektedir

1.30. İşçi, işyerinden kendi isteği ile
ayrılmak istemesi halinde emek harcama süresine nazaran iş Kanunu’nun 17. maddesinde
belirtilen süre öncesinden işverene yazılı bildirimde bulunacağını aksi halde
hiçbir suç duyurusuna gerek kalmaksızın tüm hak edişlerinden (ücret, fazla emek harcama,
izin tutarı, ikramiye, nakdi toplumsal yardım vb.) suç duyurusu tazminatının mahsup
edilmesini kabul eder.

1.31. İşçi, senelik izin hakkını iş
yasasındaki hükümlere uygun olarak işverenin iş şartlarına nazaran tespit etmiş olduğu
tarihte kullanacaktır. İşverence toplu izin kullandırılması hali hariç olmak
suretiyle, ücretli izin hakkı olmadığı halde yazılı talebiyle kendisine izin
verilmiş bulunan işçi, izin hakkını kazanmadan işyerinden ayrılması durumunda
kendisine ödenen izin tutarı kadar tutarın alacaklarından mahsup edilmesini,
alacağı yoksa işyerine borçlanmayı ve bunu ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4857 sayılı iş Kanunu’nda öngörülen
Senelik Ücretli izinleri kullanma tarihleri işverence işlerin durumuna nazaran
belirlenir. İşverenin gerek görmesi halinde senelik ücretli izinleri üç bölüme
bölerek kullandırabileceğini personel kabul ve muvafakat eder.

İŞVERENİN HAK VE SORUMLULUKLARI

2.1- İşveren,
İşçiye ücretini çalmış olduğu her ayı takip eden ayın en geç 10. işgünü mesai bitimine
kadar ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

2.2- İşveren, işçinin işçilik haklarını ödemek, terbiye ve iyi niyet kurallarına uymak, Personel sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

2.3-
İşveren, İşçinin tutarına zam yapılmasıyla ilgili mutlak takdir hakkına
haizdir.

2.4-
İşveren, takdir etmesi halinde işçiye parasız izin verebilir. Parasız izin
süresince personele herhangi bir ücret ödenmez.

2.5.İşveren, işçiye e evlilik halinde 3 gün, ana-baba-kardeş-eş ve evlatların ölümü halinde 3 güne kadar izin verir. Sadece, bu izinlerin tutarının ödenip ödenmeyeceği tamamen işverenin takdirindedir. İşveren, 4857 sayılı iş Kanununda belirtilen kıdeme nazaran 14 – 20 ve 26 gün ücretli izin vermek zorundadır   İşveren, işyerinde yürütülen işlerin kalite ve özelliklerine nazaran, senelik ücretli izinlerin, her senenin belli bir döneminde yada dönemlerinde verileceğini belirleme edebilir.

SÖZLEŞME SÜRESİ, FESİH VE TAZMİNATLAR

3.1-
Taraflar işbu sözleşme maddelerinde yazılı sorumlulukları yerine getirmemeleri
halinde; iş sözleşmesinin karşı tarafça herhangi bir tazminat ödemeksizin haklı
nedenle feshedilebileceğini kabul ederler.

3.2- İşbu
sözleşme belirsiz süreli iş sözleşmesi hükümlerine tabidir.

3.3- İşbu
sözleşme, İş Kanunu hükümlerine uygun olarak taraflardan birisince
feshedilebilir yada sonlandırılabilir. 3.4 Taraflar tecrübe etme süresi içinde iş
sözleşmesini suç duyurusu önellerine uymadan sona erdirebilirler. Bu durumda
personelin ücret ve öteki hakları saklıdır.

3.5
Taraflar (işveren ve işçi) devamlı anlaşarak iş bu sözleşmeyi feshedebilir.
İşverenin hizmet verdiği kuruluşla yapmış olduğu hizmet sözleşmesinin sone ermesi
halinde, ya da işveren tarafınca işçinin işe alınmasını gerektiren sebebin
sona ermesi durumunda, iş bu sözleşme kendiliğinden biter.

3.6
Sözleşmenin taraflarından herhangi birisi sözleşmeyi feshetmek isterse; 4857
sayılı iş Kanununun

17.maddesindeki
suç duyurusu önellerine uygun olarak, personelin işyerindeki kıdemine nazaran öncesinden
karşı tarafa yazılı olarak haber vermek zorundadır. Haber verilmemesi halinde
tarafların ek olarak tazminat iste hakkı saklıdır.

3.7
Birinci (1) maddede belirtilen hususlara işçi tarafınca uyulmaması yada
4857/18,25. maddelerine nazaran yapılacak fesihlerde işveren/işveren vekili,
lüzumlu görmesi halinde işbu sözleşmeyi feshedebilir, işçi de sözleşmenin haklı
ve geçerli nedenle feshedilmiş olacağını kabul ve beyan eder.

3. Hizmet
verdiğiniz projenin tamamlanması yada ortadan kalkması durumunda, iş
sözleşmesinin kendiliğinden sona erebileceğini, personel iş sözleşmesinin tüm
haklarının ödenerek sona erdirilebileceğini, taraflar bunun geçerli bir sebep
bulunduğunu kabul ve taahhüt ederler.

3.9.
İşçinin in proje bazlı emek vermesi esas olup, projenin değişmesi halinde eski
projeden herhangi bir ücret alacağı (ücret, proje sorumluluk geliri ve öteki
toplumsal haklar) bulunmadığını, yeni projenin emek harcama koşullarının (ücret ve
öteki haklar) uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İŞVERENİN VEYA MÜŞTERİLERİNİN ZARARINI TAZMİN VE FESİH

İşveren, İşçinin dikkatsizlik, tedbirsizlik yada kasıtla İşverenin, müşterilerin yada 3. Şahısların vasıta, araç-gereç, mal ve tesislerinde sebep olduğu zararlar sebebi ile istediği takdirde, sözleşmeyi haklı olarak feshedebilir, ziyanı kısmen yada tamamen Personel’e tazmin ettirebilir yada uygun görmüş olduğu taksitlerle İşçinin ücretinden kesebilir. Sadece 4857 sayılı İş Kanunu’nun 35. maddesi gereği İşçinin aylık tutarının dörtte birinden fazlası haczedilemez yada başkasına devir ve temlik olunamaz. Personel bu zarar ve ziyanların maaşından kesilmesini peşinen kabul eder.

5-) SON
HÜKÜMLER

5.1-
Sözleşmede düzenlenmemiş mevzularda başta 4857 Sayılı İş Kanunu olmak suretiyle
ilgili tüm mevzuat hükümleri saklıdır.

5.2-İş
sözleşmesi belirsiz süreli olmasına karşın personelin İş Kanunu’nun 20.maddesi
uyarınca açabileceği davalarda taraflar ihtilafı Hususi Hakeme götürmeyi ve
ihtilafı Hususi Hakemde çözmeyi kararlaştırmışlardır. Hususi hakemin kurulması ve
emek vermesi usul ve esaslarında Hukuk Usulü Muhakemeleri kanunu uygulanır.
Belirtilen uyuşmazlık haricinde çözüm merciiİstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra
Daireleri’dir.

5.3- İşbu
sözleşme İŞE  GİRİŞ  TARİHİ 
 Tarihinde tanzimle okundu ve kabulle
imzalandı.

İşveren/ İşveren Vekili                 Personel

(Kaşe-İmza)        (İmza)

belirsiz-sureli-is-sozlesmesiİndir

Tagged:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir