Millî Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak suretiyle, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca sürekli süreli işçi alınacaktır.

İşçi Alım İlanına Müracaat yapmak için TIKLAYINIZ.

Açık iş gücü saptanca dağılımını görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Duyuruya İlişkin Dosyalar

AÇIK İŞ GÜCÜ KONTENJAN DAĞILIMI indirmek için tıklayınız.

GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Son müracaat zamanı itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, ulusal savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen mal varlığı değerlerini aklama yada kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yada gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti yada iltisakı veya bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle fiil birliği içinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yada muaf olmak).

8. Herhangi bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yada malullük aylığı almıyor olmak.

9. Başvurunun son zamanı itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak yada son müracaat zamanı itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine haiz olmak ve belirtilen öteki hususi şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi yada ustalık belgesine hak kazanmasına karşın, son müracaat zamanı itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da müracaat yapabileceklerdir. Sadece, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

10. İşe göndermede öncelik hakkına haiz olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye haiz olmak.

11. Öncelik hakkına haiz olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca çağrı edildikleri halde mücbir sebepler haricinde icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden yada kamuda devamlı işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12. Kamu kurum ve müesseselerinin ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden yada meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13. Her aday, İŞKUR’da piyasaya sürülen listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) müracaat yapabilir. Birden fazla ilana müracaat yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

14. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/yada güvenlik soruşturmasının pozitif yönde neticelenmesi ve müracaat yapmış olduğu meslekhttps://www.iskur.gov.tr/ kolunda çalışmasında sıhhat yönünden sakınca bulunmadığına dair sıhhat raporu aranacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1. Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı imtihan yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bundan dolayı açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına haiz olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ek olarak belirlenecektir.

2. Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Güvenlik Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 10:30’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin sıralama Millî Savunma Bakanlığının resmi web sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım bildiri durumunda olup adaylara ek olarak bildiri yapılmayacaktır.

3. İstekli adayların kura çekimini izleyebilmeleri hususu, ülkemizi de tesiri altına alan KOVİD-19 salgını sebebiyle alınacak tedbirler kapsamında ek olarak değerlendirilecektir.

4. Kura sonucuna bakılırsa sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, deneyim, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri denetim edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrolü tarihleri ve bölgeleri MSB resmi web sayfasından duyuru edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı iştirak edecektir. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile beraber fotokopilerini de getirecektir.

5. Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge yada noksan belge sebebiyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

6. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.

7. Belge kontrolünü ve teslimini müteakip imtihan gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin sıralama Millî Savunma Bakanlığının resmi web sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, bildiri mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ek olarak tebligat yapılmayacaktır.

8. Sözlü/uygulamalı imtihan, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki data ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

9. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üstünden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üstünden tespit edilecektir. Sözlü imtihan sonucunda, sınavda başarı göstermiş bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Imtihan sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi web sitesinde yayımlanacaktır. Imtihan sonucunun bildirilmesi için adaylara ek olarak başka bir tebligat yapılmayacaktır.

10. İşe yerleştirmeye hak kazanılmış olduğu halde belirtilen süre içinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, tecrübe etme süresi içinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, müracaat şartlarını taşımadığı sonradan tespit

edilenlerin yerine istihdam edilmek suretiyle, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına bakılırsa işe yerleştirme yapılabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir